?>
คิด Creative Thailand กุมภาพันธ์ 2563

จากอดีตสู่ปัจจุบัน มนุษย์ต่างมีวิธีการจัดสรรพื้นที่ในการอยู่อาศัยเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการ แต่เมื่อประชากรมีจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมือง วิถีชีวิตการเป็นอยู่จึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากแนวราบมาเป็นแนวตั้ง ขณะที่ความเจริญของเมืองนั้นไม่เคยหยุด จำนวนตึกระฟ้าในเมืองจึงเป็นเสมือนสิ่งสะท้อนถึงความศิวิไลซ์และการรับมือกับข้อจำกัดของมนุษย์ แต่ในอีกมุมหนึ่งเรายังต้องเผชิญอีกหลายปัญหาที่ยังต้องเร่งหาทางแก้อย่างเรื่องของจำนวนทรัพยากรและพื้นที่ที่เริ่มหดหายไปตามกาลเวลา หากวิถีชีวิตบนพื้นที่แนวดิ่งในปัจจุบัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นี้ได้ ก็อาจจะนำไปสู่การมองเห็นภาพรวมการพัฒนาเมือง และแนวทางในการสร้างสมดุลให้กับการใช้ชีวิตบนตึกสูง ควบคู่ไปกับการใส่ใจทรัพยากร และการดำรงอยู่ของเราบนโลกใบนี้ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

วันที่วางจำหน่าย : Feb 01, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า : -
ความนิยม :
จำนวนที่ยังยืมได้ ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand กุมภาพันธ์ 2563 
050 a : Classification No. 
 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น